image001.jpg
Meer dan 25 jaar is de Stichting met veel actieve en betrokken vrijwilligers zichtbaar geweest in de woningmarkt als belangenbehartiger van woonconsumenten, in bijzonder voor de doelgroep van de 55+'ers.

Vastgesteld kan worden dat de Stichting in de achterliggende jaren een succesvol pleitbezorger is geweest voor meer vraagsturing in een overwegend aanbodgerichte woningmarkt. Invloed en zeggenschap voor de woonconsument is in de huidige samenleving herkenbaar aanwezig in het zogenoemde Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) en in andere vormen van consumentgestuurd ontwikkelen en bouwen. Samenspraak tussen kopers, bestuurders en marktpartijen heeft geleid tot meer dan 80 SIR-55-projecten in Nederland. SIR-55 is landelijk uitgegroeid tot een herkenbaar merk voor burgers in vele gemeenten, als ook voor de landelijke overheid.

Desondanks is het bestuur in de afgelopen maanden tot het onvermijdelijke besluit moeten komen dat de Stichting haar maatschappelijke activiteiten als belangenbehartiger moet beendigen. De principes van SIR-55 - meer invloed en zeggenschap voor de woonconsument in de woningmarkt - worden meer en meer toegepast. SIR-55 heeft daarmee haar visie en missie bereikt en geconstateerd kan worden dat de markt het idee van vraagsturing overneemt.

In 2016 beeindigt de Stichting SIR-55 haar activiteiten op de woningmarkt. Er worden GEEN nieuwe activiteiten meer ontplooid. In zorgvuldigheid worden de lopende projecten en concrete lokale initiatieven de komende maanden afgerond in overleg met alle betrokkenen. U kunt zich helaas ook niet meer aanmelden als deelnemer van stichting SIR-55.

Het bestuur dankt alle deelnemers van en betrokkenen bij Stichting SIR-55 voor de vele jaren van steun en prettige samenwerking en wenst alle partijen veel succes bij het verder ontwikkelen van een bouweconomie, waarin innovatie en vraagsturing een centrale plaats krijgt.

Februari 2016,

Peter Verleg
Frans van Mierlo


Wilt u in de toekomst graag uw woonwensen realiseren middels het gedachtegoed van consumentgestuurd bouwen? Wij verwijzen u hierbij naar een platform dat dit gedachtegoed mede ondersteund: Samenbouwen.in (www.samenbouwen.in).

image002.jpg
Vastgoedregisseur BV. is deelnemer in dit platform. Voor meer informatie kunt u zich melden bij info@vastgoedregisseur.nl